N/416581

ලුතිනන් ඩබ්ලිව්.ඩි.ජයතිලක

නවවන බළඇණිය, ගැමුණු බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඩබ්ලිව්.ඩි.ජයතිලක

හමුදා ඒකකය :

නවවන බළඇණිය, ගැමුණු බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

ඉරණමඩු

උපන් දිනය :

1985 නොවැම්බර් 04

මියගිය දිනය :

2009 අප්‍රේල් 20

වයස :

24

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2013 මැයි 18

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

කේ.ජී.කරුණාවතී

පියා :

ඩබ්ලිව්.ඩි.නන්දසේන

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

රෑනගින්න, තෙල්හවාඩියාගම, මැදිවෙල, උඩුකිඳ

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

jrAI 2009 la jq wfma%,a ui 20 jk osk brKuvq m%foaYfha oejeka; wdrCIl mia neàu w;am;a lr.ekSu i|yd isƒ lrk ,o ls%hdkaë;hg LKavNdr ks,OdrSfhl= jYfhka fuu ks,OdrSo iyNd.S ëh' ;ud iuÕ meâKs lKavdhu iuÕ Wml%uYS,Sj ;%ia;jdoS nxlrA fm< fj; <Õdè m%n, m%ydrhla t,a, lsrSug Wmmkak ks,Odrs væô ch;s,l iu;a ëh' i;=rd iuÕ uqyqKg uqyqK,d isƒl< fuu igfkaoS ;u i.hska ëYd, m%udKhla ;=jd, ,eÉu u; wfkl=;a finÛkaf.a cSë; wdrCId lsrSfà wruqKska ;ud w; ;snQ w;a fndaành iuÕ i;=re nxlrh ;=<g lvd mek th mqmqrejd yer ;%ia;jdoska ëYd, m%udKhla ëkdYhg m;alrk ,oS' fuysos isƒ jQ nrm;, ;=jd, fya;=fjka hqo N+âfhaoSu wjika iqiqà fyÛ .euqKq fyajd n,ldhg wh;a ks$416581 Wmmks væ,sïô ch;s,l rKërejdKka uïÅu fjkqfjka isƒl< fufyjr fjkqfjka mru èr ëN=IKfhka msƒà ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia