N/65746

කපිතාන් යූ.ජී.එස්.සමරනායක

නව වන බළඇණිය, ගැමුණු බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

යූ.ජී.එස්.සමරනායක

හමුදා ඒකකය :

නව වන බළඇණිය, ගැමුණු බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

පුදුකුඩුඉරුප්පු

උපන් දිනය :

1980 මැයි 31

මියගිය දිනය :

2009 මාර්තු 02

වයස :

29

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

 -

පියා :

ජී.ඒ.විමලසිරි

බිරිඳ :

ගයනි නන්දසිරි

ලිපිනය :

ග්‍රාමෝදය සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථානය, රෝහල පාර, මාදිපොල, ගලේවෙල.

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ ශූර පදක්කම

t,aççB ;%ia:jdoSkaf.a m%n, n,fldgqjla jq mq¥l=Æbremamq m%foaYh w;am;a lr .ekSfà l%shdkaë;fhaoS 2009'03'02 osk ;%ia;jdoSka oejeka; m%;s m%ydrhla t,a, fldg hqO yuqodj w,a,d .;a N+âh h,s w;am;a lr .ekSug m%n, W;aidyhla orK ,o w;r" fomsrsi w;r weë,S.sh oreKq igfkaoS lms;ka hqcStatia iurkdhl ;u NG msrsia iu. bosrshg tk i;=rka fj; lvd mek m%n, m%ydrhla t,a, lf<ah' fuysoS nrm;, f,i ;=jd, ,enq Tyq ;=jd, ,nd isçu fya;=fjka ;u YrSr Yla;sh mssrsyS hâka mej;sho" ta ms<snoj lsis¥ ;elSula fkdfldg ish lKavdhfà finÛka n,h ;yjqre lr .kakd f;lau Tjqkag kdhl;ajh foâka hqo fmruqfKa /oS isg is¥jq ;=jd, j, nrm;,lu fya;=fjka widOH ;;a;ajhg m;aj ;u ud;D N+âh fjkqfjka bgql, yels W;=àu fufyh jq csë; mrs;Hd.h is¥ lf<ah' ish ckau N+âfha wNsudkh /loSu msKsi is¥ l< tu ëYsIag fufyjr w.hâka .euqKq fyajd n<ldhg wh;a ks$65746 lms;ka hqcStatia iurkdhl rKërejdkka mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia