S/3019509

ලාන්ස් කෝප්‍රල් ටී.ජී.ඩි.ආර්.දයානන්ද

අටවන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ටී.ජී.ඩි.ආර්.දයානන්ද

හමුදා ඒකකය :

අටවන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

මියගිය ස්ථානය :

කිලිනොච්චිය

උපන් දිනය :

1988 ඔක්තෝබර් 6

මියගිය දිනය :

2008 සැප්තැම්බර් 16

වයස :

20

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

අව්වාහක

මව :

ජී.ඩි.ටී.එස්. චන්ද්‍රා ඥානගුරු

පියා :

ටී.ජී. දයානන්ද

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

662/බී, සේවා ජනපදය, පදවි ශ්‍රී පුර

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ වික්‍රම පදක්කම

ls,sfkdÄîh-wlalrdhkal=,à ;%ia;jdoSkaf.a m%Odk iemhqà udrA.h w;am;a lr .ekSu ioyd 2008'09'16 osk osh;a l< fufyhqu ioyd idudkH fin< ohdkkao çcSwdrA o iyNd.S ëh' miqosk bosrshg .uka lrâka iså n<fiakdjka fj; ;%ia;jdoSkaf.a ld,;=jlal=" fudagdrA iy nr wë iys; m%n, m%ydrhla t,a, ëh' m%ydrh jvd;a oreKq l< ;%ia;jdoSkaa /,a,la f,iska m%ydr t,a, lrâka uqod .;a m%foaYhg lvdjeoSug m%h;ak ork ,o w;r" ;u Ng msrsia wkdrCIs; ;;a;ajhg m;a fjâka isåk neï jgyd f.k jyd l%shd;aul jq idfi ohdkkao çcSwdrA ;uka i;=j ;snq tàmStàcS wëfhka m%;s m%ydr t,a, lr m%ydrh jHrA: lr is¥èug .sh uyd ëkdYhla j,lajk ,oS' i;=rd yUd hâka bosrshg f.dia m%ydr t,a, lrâka isåhos i;=re m%ydrhlg f.d¥re jq fuu wNS; fin<d tysos ;u uïÅfà wNsudkh fjkqfjka osë mqokq ,eÉh' ;u ifydaor finÛkaf.a csë; wdrCIdj fjkqfjka iy ud;D N+âh i;=re .%yKfhka uqojd.ekSfà wNsm%dh fmroers lr .ksâka Y%S ,xld mdn, yuqodjg wh;a fi$319509 idudkH fin< ohdkkao çcSwdrA rKërejd fmkakqà l, ël%udkaë; rKldä;ajh fjkqfjka mru èr ëN+IKfhkaa ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia