S/462696

සැරයන් ඩි.එම්.එස්.චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර

දෙවන බළඇණිය, විශේෂ සේවා බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඩි.එම්.එස්.චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර

හමුදා ඒකකය :

දෙවන බළඇණිය, විශේෂ සේවා බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

පුදුකුඩුඉරිප්පු

උපන් දිනය :

1977 ජුනි 10

මියගිය දිනය :

2009 පෙබරවාරි 03

වයස :

32

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

කේ.පී.කැතරින් සිල්වා

පියා :

ඩි.එම්.ගුණපාල

බිරිඳ :

ආර්.එම්.කුමාරි රණසිංහ

ලිපිනය :

මහියංගනය පාර, මොරගහකඳුර. | 4 වන කණුව, දියකොඹල, බිබිල

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ ශූර පදක්කම

jkaks udkqISh fufyhqfà bosrs .uk j,lajd th wdmiq yerèfà wruqKska ;%ia;jdoSka ëiska 2009 fmnrjdrs ui ;=kajk osk yuqod fiakdxl fj; oejeka; m%ydrhla t,a, lrk ,o w;r" yuqod wdrCIl j,,a, Åofy,d yuqod NG msrsia j,g uyd ëkdYhla is¥ fldg ;%ia;jdoSkag tu m%foaYhg lvdjeoSu ioyd u. i,idoSu msKsi wòn,e;s mqmqrK o%jH mqrjd.;a urdf.k uefrk jdykhla wdrCIl j,,a, fj; Odjkh ëh' fuh ukdj jgyd.;a igfka kshe,S iså fldam%,a pkao%isrs nxvdr ôtàtia jyd tu jdykh tk u.g mek Bg wdrAmscS m%ydrhla t,a, l<o" tu fndaành l%shd;aul fkdèh' tu wjia:dfï Tyq ;u csë;h .ek fkd;ld is¥èug hk uyd ëkdYh ms<snoj muKla is;d fuu m%ydrfhka ksh; jYfhkau ;ukao ëkdY jk nj oek oek;a CIKslj fjk;a fndaànhla wdrAmScS wëhg ljd ;ud fj; buy;a fï.fhka ,.dfjâka ;snq urdf.k uefrk ;%ia;jdoSkaf.a jdykhg h,s;a m%ydrhla t,a, lf<ah' fuu m%ydrfhka mqmqrk o%jH mqrjd.;a jdykh iy tys meâKs ;%ia;jdoSkaa uqÛukskau ëkdYhg m;a jq w;r" fldam%,a pkao%isrs nxvdr ôtàtia o cd;sfha iaffjrSh;ajh ;yjqre fldg m%;dmj;a ërejl= f,i ish csë;h cd;sfha wNsudkh msKsi mqo lf<ah' tu Wodr cd;sl fufyjr w.hâka ëfYaI n<ldhg wh;a fi$462696 fldam%,a pkao%isrs nxvdr ôtàtia rKërejdkka mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia