S/197405

ලාන්ස් කෝප්‍රල් ආර්.එම්.ඩි.එම්.රත්නායක

හයවන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ආර්.එම්.ඩි.එම්. රත්නායක

හමුදා ඒකකය :

හයවන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

මියගිය ස්ථානය :

චලෙයි

උපන් දිනය :

1990 ජනවාරි 29

මියගිය දිනය :

2009 මැයි 11

වයස :

19

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

ඩි.එම්.යසවතී

පියා :

ආර්.එම්.පුංචි බණ්ඩා

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

යාලගමුව, ගල්පොතුදූව, අඹගස්කැටිය, ලුණුවත්ත

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

t,aççB ;%ia;jdoSka ëiska âksia m<syla f,i rojdf.k iså wysxil isë,a ck;dj uqod .ekSfà wruqqKska 2009'05'11 osk osh;al< fufyhqfàoS kkaoslvd,a l,mq ;Srfha ä( 300 muK ;rKh lsrSfà ÅysiqKQ l%shdkaë;fha m<uqfjka .uka.;a lKavdhfà idudcslfhl= f,i wdOqksl fin< r;akdhl wdrAtàôtà iyNd.s ëh' fuu ix.%dufhaoS bosrs fm, m%ydrlfhl= f,i ;%ia; wdrCIl j,,a, w;am;a lr.ekSug Tyq l%shdl< w;r" fuysoS l%shdkaë;h wvd, lsrSug urdf.k uefrk fndaêgq bosrshg meâfKkq oel tu wjodku fydoska jgyd .;a Tyq is¥èug hk ëkdYh j,lajd ish ifydaor fin¢kaf.a cSë; wdrCIdj i,idoSu msKsi urdf.k uefrk fndaêgqj, m%ydr yuqfï ;udf.a cSë;ho wk;=rg ,lajk neï oek oeku ;ud bosrshg meâKs urdf.k uefrk fndaêgqj fj; m%ydrhla t,a, fldg th ëkdY lr ouk ,os' tu m%ydrfhka Y%S ,xld mdn, yuqodjg wh;a fi$197405 wdOqksl fin< r;akdhl wdrAtàôtà ienE ërefjl= f,i oefhka iuq.;a w;r" tu ël%udkaë; fufyjr fjkqfjka fuu èr fin,d mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia