S/513841

කෝප්‍රල් පී.එන්. සුරංග

පළමුවන බළඇණිය, විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

පී.එන්.සුරංග

හමුදා ඒකකය :

පළමුවන බළඇණිය, විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

මුහමාලේ - නාගර්කෝවිල්

උපන් දිනය :

1981 දෙසැම්බර් 16

මියගිය දිනය :

2006 අගෝස්තු 14

වයස :

25

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

එන්.ජී. ගුණවතී

පියා :

පී.එන්. ඩැනී

බිරිඳ :

පී.ඩබ්ලිව්.ඩි.කේ. නදීකා

ලිපිනය :

22/8, තලපිටිය හරස් පාර, ගාල්ල

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

2006 wf.daia;= ui 11 osk uqyudf,a bosrs wdrCIl j<,a,g ;%ia;jdoSka ëiska oejeka; m%ydrhla t,a, fldg nxlrA fm,la Tjqkaaf.a .%yKhg m;alr .;a w;r" 2006 wf.daia;= 11 osk m%;s m%ydr t,a, fldg tu nxlrA fm< h,s w;am;a lr .ekSug osh;a l, l%shdkaë;fhaoS fldam%,a iqrx. cStka tu ch.%yKfha m%Odk fldgialrefjl= njg m;a ëh' fuysos wdrAmScS wë yiqrjkakd f,i l%shdlrâka ;%ia;jdoSka /os iså nxlrA fj; ksjeros m%ydr t,a, fldg tajd ëkdY lsrSug;a w;am;a lr.;a nxlrA wdl%uKh lsrSug meâfKk i;=rka fj; m%ydr t,a, fldg th jHrA: lsrSug;a Tyq tl f,i odhl ëh' 2006'08'14 osk ;%ia;jdoSka h,s;a m%ydrh ioyd meâKs w;r" igk w;r;=r Tyq i;=j ;snq wdrAmScS fndaàn wjika jSu ksid ;u ifydaor finÛka uqyqKmdâka iså cSë; wjodkâka Tjqka .,jd .ekSu msKsi m%ydr t,a, lrâka iså i;=re iuqyhla fj; lvd mek ;ud i;=j ;snq w;a fndaànhla mqmqrjd .kakd ,oS' fuu ksrANs; l%shdfjkaa ;%ia;jdoSka ëYd, msrsila ëkdYhg m;a jq w;r" iafïÄPdfjkau bosrsm;aj uïÅfà ksoyi msKsi csë;h mr¥jg ;nd is¥l< fuu èr ël%udkaë;h w.h lrâka ëchndyq mdn, frcsfàka;=jg wh;a fi$513841 fldam%,a iqrx. mStka mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia