N/64314

ලුතිනන් කර්නල් ඒ.ජේ.එල්. ජයසිංහ

3 වන බල ඇණිය, විශේෂ සේවා බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඒ.ජේ.ලලිත් ජයසිංහ

හමුදා ඒකකය :

3 වන බල ඇණිය, විශේෂ සේවා බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

ඔඩ්ඩුසුඩාන්

උපන් දිනය :

1976 අප්‍රේල් 29

මියගිය දිනය :

2008 නොවැම්බර් 20

වයස :

32

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

ඩි.ජී.සුමනාවතී

පියා :

ජේ.ඒ.ජයසිංහ

බිරිඳ :

එස්.‍කෞශල්‍යා රොද්‍රිගු

ලිපිනය :

353/10, පාමිහැමී වත්ත, පුවක්පිටිය

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, වීර වික්‍රම විභූෂණය, රණ වික්‍රම පදක්කම

fkdjeànrA 26 oskg fhoqk t,aççB ëre osk W;aijh ioyd meâfKk ;%ia;jdoS kdhlhska ëkdY lsrSfà wruqkska ëfYaI n,ldfha os.=¥r fufyhqà lKavdhfà fyj;a t,at,awdrAmS lKavdhfà ks<Odrs wKfok jq fàcrA fcAtat,a chisxy l=vd lKAvdhula iu. i;=re wdrCIl j,,a, ;=,ska 2008'11'20 osk Tövqiqvdka i;=re N+âhg ryfia we;=Û ëh' ls(â( 40 la muK ¥rla iqCIu f,i i;=re N+âfha we;=,;g .uka fldg udkal=,à-Tövqiqvdka udrA.h wi,g Tyq we;=Û lKAvdhu <.dè l%shdkaë; ie,iqu osh;a lrk ,oS' yosisfha frda.d;=r jq fuu ks,Odrs ;u NG msrsi wdikakfhau ëfïl .ksâka isåhoS Tyqf.a lKAvdhu i;=re msrsilg m%ydr t,a, l< w;r" n,dfmdfrd;a;= fkdjq whqrska ;%ia;jdoS lKAvdhà tu NG msrsia jgfldg oreKq m%ydrhla t,a, lrkq ,eÉh' i;=re N+âfha fuf,i i;=rdg fldgqèu ëYd, cSë; wjodkula fyhska ;ukag bka færS msgqmig hdug wjldY ;snqKo fuu ks<Odrs wikSm ;;ajh mfil,d ksrANh hqo kdhlfhl= f,i jyd ;u lKAvdhu iu. tlaj i;=rd iu. igka josk ,oS' fuu oreKQ igfkaoS Tyq nrm;, ;=jd, ,enqj;a" ta .ek fkd;ld ;j¥rg;a ;u fin¢kag osrsfoâka igfka ksr; jq w;r" i;=re m%ydr ;j ;j;a oreKQj;au ;u fin¢ka bka færd .ekSu taldhk wruqK lr.;a fuu ks<Odrs i;=rd wi<gu nv.d f.dia Tjqkg oeÆ m%ydrhla t,a, lrâka isåhoS i;=re WKavhla ysig jeoSfuka nrm;, ;=jd, ,nd ienE ërefjl= f,i wjika yqiau fy,Sh'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia