N/61672

දෙවන ලුතිනන් කේ.ඩබ්ලිව්.ටී.නිශ්ශංක

තුන්වන බළඇණිය, ගජබා රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

කේ.ඩබ්ලිව්.ටී.නිශ්ශංක

හමුදා ඒකකය :

තුන්වන බළඇණිය, ගජබා රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

පුනරීන්

උපන් දිනය :

1971 ඔක්තෝබර් 21

මියගිය දිනය :

1993 නොවැම්බර් 11

වයස :

22

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

1996 පෙබරවාරි 04

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

කේ.පී.දයාවතී

පියා :

කේ.ඩබ්ලිව්.කරුණාරත්න

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

61/8, ලුතිනන් නිශ්ශංක මාවත පහල ඉඹුල්ගොඩ, ගම්පහ

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

jrAI 1993 la jQ fkdjeànrA ui 11 jk osk mQkrska l|jqrg t,a,jQ ;%ia;jdoS m%ydrfhaos tu m%ydrh uevmeje;aèu ioyd fuu ks,Odrs lKavNdr ks,Odrsfhl= f,i igka lrk ,os' ;%ia;jdoSkaf.a oreKq m%ydrfhka Tyqf.a mdohla nrm;, f,i ;=jd, jqjo ;u tÆ;rNdjfha iy lemèfà .=Kdx.hka biau;= lrâka oeÆ fïokdjkao bjidf.k ish finÛka isåk ia:dk fj;g f.dia Tjqka osrs.kajâka LKavh fufyhèug Tyq iu;a ëh' ;%ia;jdoSka msrsila ;ud bosrshg wë udkdf.k tkq oqgq fuu ks,Odrs ;u i.hkag fjk;a Wml%âl m%foaYhla lrd hdug wjia:djla ,ndos ;ud i;=j ;snQ w;a fndaàn fol mqmqrejd.ksâka ;%ia;jdoSka fj; lvdmek ;u ifydaor finÛka fjkqfjka cSë;h mQcd lrk ,os' iajlSh cSë;hg isoqëh yels Wmo%jh .ek fkdis;d iafïÄPdfjka i;=rdg uqqyqKmdâka isoql, ël%udkaë;h fjkqfjka .cnd frcsfàka;=jg wh;a ks$61672 fojk ,q;s;ka flavæ,sïç ksYaYxl hk ks,Odrs mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia