S/552511

සැරයන් කේ.පී.ඩි.ටී. ගුණසේකර

පළමුවන බළඇණිය කමාන්ඩෝ බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

කේ.පී.ඩි.ටී. ගුණසේකර

හමුදා ඒකකය :

පළමුවන බළඇණිය, කමාන්ඩෝ බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

පුදුකුඩුඉරිප්පු

උපන් දිනය :

1976 සැප්තැම්බර් 26

මියගිය දිනය :

2009 පෙබරවාරි 16

වයස :

33

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2013 මැයි 18

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

ඊ.පී.ඩි. නන්දාවතී

පියා :

කේ.පී.ඩි.ගුණසේකර

බිරිඳ :

කුමාරි තිලකරත්න

ලිපිනය :

අලුත්වැව, නක්කාවත්ත

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ ශූර පදක්කම

m%n, ;%ia;jdoS n,fldgqjla jQ \or fmdhskaê\ w;am;a lr .ekSug jrAI 2009 la jq fmnrjdrs ui 16 jk osk 8 fofkl=f.ka hq;a lKavdhul kdhlfhl= jYfhka fldam%,a .=Kfialr flamSôç ls%hdkaë;h i|yd iyNd.S ëh' fuu ls%hdkaë;fhaoS yuqod Ng msrsia fj; ;%ia;jdoska ëiska t,a, lrk ,o m%ydrh ;=<ska ;u wkq.dâl finÛkag ëh yels ydksh CIKslj wjfndaO lr.;a fudyq ifydaor idudcslhkaf.a cSë; wdrCIdj .ek is;d iafïÄcdfjkau m%ydr t,a, jk nxlrh ;=<g fjÆ m%ydrhla osh;a lrâka lvd mekSfàoS t,a,jQ fjÆ m%ydrhlska tu nxlrh ;=<oSu oefhka iuqf.k we;' iafïÄcdfjkau bosrsm;a è rKldâ;ajh ëoyd olajâka igka jeo isƒl, ls%hdj wrnhd ludkafvda frcsfàka;=jg wh;a fi$552511 fldam%,a .=Kfialr flamSôç mru èr ëN=IKfhka msƒà ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia