N/64743

මේජර් කේ.ඒ.ගමගේ

පළමුවන බළඇණිය, විශේෂ සේවා බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

කේ.ඒ.ගමගේ

හමුදා ඒකකය :

පළමුවන බළඇණිය, විශේෂ සේවා බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

අම්පලාවන්පොකනයි

උපන් දිනය :

1978 සැප්තැම්බර් 17

මියගිය දිනය :

2009 අප්‍රේල් 20

වයස :

31

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

එස්.ඒ.ඩබ්ලිව්.සමරකෝන්

පියා :

කේ.ජී.මර්සියන්

බිරිඳ :

කේ.ජී.සී.අයි.කරුණාරත්න

ලිපිනය :

81/83, මේජර් අජිත් ගමගේ මාවත, පානළුව වත්ත, පානළුව, වටරැක, පාදුක්ක

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ වික්‍රම පදක්කම, රණ ශූර පදක්කම

hqo mrdcfha wNsuqj /oS iså t,aççB ;%ia;jdoSka ëiska m%dK wemlrejka f,i rojd f.k iså isë,a jeishka uqod.ekSfà l%shdkaë;fhaoS ëfYaI n<ld Ngmsrsilg wKosSu fàcrA flata .uf.a iafïÄPdfjkau bosrsm;a è Ndr .kakd ,oS' ;;a;ajh b;d ishqà f,i ëurAYkh l< fuu ks,Odrs ;u lKavdhu iu. 2009'04'19 osk uOHu rd;%sfha ish csë; wjodku ms<snoj fkd;ld i;=re wdrCIl mia neàu fj; lvd mek oejeka; m%ydrhla t,a, lr th w;am;a lr.kq ,eÉh' tfiau i;=re nxlrA fm,go m%ydr t,a, fldg hqo w.,a ;rKh lrâka l,mq osfha nei b;d ¥Ialr yd wjodkà .ukl fhfoâka i;=re wdrCIl j,,a,g m%ydr t,a, lsrSug iu;a ëh' isë,a jeishka w;r ie.è isg m%ydr t,a, l< ;%ia;jdoSka ksjerosj y¥kd .ksâka idudkH ck;djg ydks fkdjk whqrska nqoaòu;a f,i i;=rd ëkdY lr oeäug;a i;=rd yuqfï m%dK wemfha iså ,CI ixLHd; ck;dj uqod.ekSug;a fuu ks,Odrs uq,slj lghq;= lf,ah' wysxil isë,a ck;dj færd .ekSu ioyd i;=rd iu. igka lrâka isåhoS 2009'04'20 osk i;=re m%ydrhlg f.d¥reèfuka fuu wNs; rKërejd oefhka iuq.;a w;r rg fjkqfjka is¥l, ëYsIag fufyjr w.hâka ëfYaI n<ldhg wh;a ks$64743 fàcrA flata .uf.a mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia