S/15296

ලාන්ස් කෝප්‍රල් ඩබ්ලිව්.අයි.එම්.සෙනෙවිරත්න

හත්වන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඩබ්ලිව්.අයි.එම්.සෙනෙවිරත්න

හමුදා ඒකකය :

හත්වන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

මියගිය ස්ථානය :

යාපනය

උපන් දිනය :

1969 මැයි 03

මියගිය දිනය :

1996 ජූලි 04

වයස :

27

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

1998 ඔක්තෝබර්  10

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

ආර්.එම්.පුංචිහාමි

පියා :

අයි.ඩබ්ලිව්.එච්.ගුණවර්ධන

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

කපුගම,කොබෙයිගනේ

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

jrAI 1996 la jQ cQ,s ui 04 jk osk hdmkh k.rfha 51 jk fiakdxl uQ,ia:dkfha CIKsl ëysoqà h;=re meoslre rdcldrs ioyd fuu fin,d fhdojd ;snqKs' hdmkfha f.dvke.s,s o%jH ixia:dfï YdLdj ëjD; lsrsug meâKs ksu,a isrsmd, o is,ajd weu;s;=ud iy 512 n<fiakdòm;s Å%f.aÆhrA tatiatiafla yuxf.dv hQtiamS mstiais hk ks,Odrskaf.a wdrCIl uqrfha isåhoS .eÅks ldka;djla f,i ieriqkq urdf.k uefrk o%ëv ldka;djla wud;H;=ud iy n,fiakdòm;s ;=ud fj;g tk wjia:dfï fuu fin,d ëiska CIKslj l%shd;aulè ;u h;=re meosh bosrshg f.k tu ldka;dj tk .ukau. wyqrk ,os' tu wjia:dfëos tu ldka;dj YrSrfha ne|f.k iså fndaành mqmqrejd yerSfuka fudyq âhhk ,oSs' iafïÄPdjkau ;u cSë;h .eko fkd;ld jeo.;a mqoa.,fhl= we;=Û ëYd, msrsilf.a cSë; færd.ekSu i|yd ;u cSë;h mqolrk ,o Y%s ,xld mdn, yuqodjg wh;a fi$15296 idudkH fin< fikër;ak væwhstà rKërejdkka mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia