S/554572

කෝප්‍රල් එස්.වී.ඒ.එම්. පුෂ්පමාල්

පළමුවන බලඇණිය, කොමාන්ඩෝ බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

එස්.වී.ඒ.එම්.පුෂ්පමාල්

හමුදා ඒකකය :

පළමුවන බළඇණිය, කොමාන්ඩෝ බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

පුදුමාතලන්

උපන් දිනය :

1987 අප්‍රේල් 25

මියගිය දිනය :

2009 අප්‍රේල් 21

වයස :

22

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2013 මැයි 18

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

කේ.වී.අමරාවතී මැණිකේ

පියා :

එස්.වී.ජී.විජේරත්න

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

35, සමන්සිරි ගම, මින්නේරිය

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

mqƒud;,ka hqouqla; l,dmfha t,aååB ;%ia;jdoska ëiska rojdf.k iså isë,a jeishka jrAI 2009 la jq wfma%,a ui 21 jk osk uqojd.ksâka isåhoS fuu lKavdhu fj; ;%ia;jdoska ëiska m%ydrhla t,a,lr we;s w;r" t,a,jQ m%ydrh uevmeje;aèu i|yd ,dkaia fldam%,a mqIamud,a tiaètatà iajleue;af;ka bosrsm;a è i;=rka iu. uqyqKg uqyqK,d igka fldg Tjqka ëkdY lsrSug lghq;= lr we;' tu igfkaoS fudyq ;=jd, ,enqjo ;%ia;jdoS m%ydrj,g idrA:l m%;sm%ydr t,a, lr Tjqkaf.a ishÛ W;aidyhka jHrA: lr wdrCIl j,,af,ys /oS isåhoS ;%ia; m%ydrhlska fuu èfrdaodr rKërejd igka ÅfàoSu oefhka iuqf.k we;' osë mrƒjg ;nd wNS; rKërefjl= fia isƒlrk ,o fuu ël%udkaë; ls%hdj wrnhd ludkafvda frcsfàka;=jg wh;a fi$554572 ,dkaia fldam%,a mqIamud,a tiaètatà hk rKërejdKka mru èr ëN=IKfhka msƒà ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia