N/511904

මාණ්ඩලික සැරයන් එච්.ජී.එස්.බණ්ඩාර

හතරවන බළඇණිය, විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

එච්.ජී.එස්.බණ්ඩාර

හමුදා ඒකකය :

හතරවන බලකාය, විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

නන්දිකඩාල්

උපන් දිනය :

1979 අප්‍රේල් 29

මියගිය දිනය :

2009 මැයි 17

වයස :

30

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

එම්.ජී.චන්ද්‍රලතා

පියා :

එච්.එන්.කේ.අබේසේකර

බිරිඳ :

දර්ශනී නයනා වේරගොඩ

ලිපිනය :

හේවාදිවෙල, දුල්මුණේ

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ ශූර පදක්කම

;%ia;jdoSkaf.a wjika n,fldgqj jq kkaoslvd,a l,mq m%foaYh" ;%ia; .%yKfhka uqod .ekSu ioyd fufyhqà osh;a fjâka ;sÅhoS ierhka nKavdr tÄcStia f.a wKosu hgf;a 08 fofkl= f.ka hq;a l=vd lKavdhula 2009'05'17 osk kkaoslvd,a m%foaYfha l=vd ¥m;l /l isg myroSfà l%shdkaë;hl fhdojk ,oS' fuysoS Tyq we;=Û lKavdhug 150 lg wòl ;%ia;jdoS lKavdhulg uqyqKqoSug is¥jq w;r" l=vd lKavdhulska ëYd, ;%ia; lKavdhulg m%ydr t,a, lsrSu ëYd, wjodkula jqj;a is¥èug hk ëkdYh uekëka jgyd.;a Tyq cSë; wjodku fkd;ld ;ud i;= Wmrsu fjÆ n,h fhdod .ksâka m%ydrhla osh;a lf<ah' fuysoS Tyq we;=Û Tyqf.a lKavfha ishÛ fokd igkska nrm;, f,i ;=jd, ,enq w;r" tu ;=jd,lrejka m%;sldr ioyd miqmig hjd kj Ng msrsia f.kajd .ksâka Tyq ;j¥rg;a igka lf<ah' ierhka nKavdr yg m%;sldr ,nd.ekSu ioyd miqmig hdug yelsj ;sÅhos;a ;u csë;h ms<snoj fkdi,ld ;j¥rg;a ëYsIag rKldâfhl= f,i igka josk ,oS' fufia igka lsrSu ksid ;%ia;jdoSkaf.a m%h;akh iàmqrAKfhka jHdrA: lsrsug ierhka nKavdr tÄcStia yg yels jqj;a" igk wjika jk ëg nrm;, f,i ;=jd, ,eÉu iy wòl f,a jykh èfuka Tyq b;d ¥rAj, ;;a;ajhlg m;aj cd;sfha iajdòm;H msKsi osë ms¥ rKërefjl= njg m;aëh' fuu ëYsIag rKldä;ajh w.hâka ëchndyq mdn, frcsfàka;=jg wh;a fi$511904 ierhka nKavdr tÄcstia mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia