S/77304

මාණ්ඩලික සැරයන් II එච්.බී.පී.ගුණසේකර

දහවන බළඇණිය, ගජබා රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

එච්.බී.පසන් ගුණසේකර

හමුදා ඒකකය :

දහවන බළඇණිය, ගජබා රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

චිරතිව්

උපන් දිනය :

1964 සැප්තැම්බර් 04

මියගිය දිනය :

1995 නොවැම්බර්  30

වයස :

31

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

1998 ඔක්තෝබර්  10

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

පද්මා මාලිනි

පියා :

එච්.ජිනදාස ගුණසේකර

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

44 අමර විලා, ජබුරලිය, මඩපාත, පිළියන්දල

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, වීර වික්‍රම විභූෂණය, රණ වික්‍රම පදක්කම, රණ ශූර පදක්කම

jrAI 1995 la jQ fkdjeànrA ui 30 jk osk \rsë/i\ l%shdkaë;hg iyNd.sj èr;sï ƒm; ;=, wdOdrl fjÆ uOHia:dkhla msysgqèu ioyd oyih fofkl=f.ka hq;a lKavdhulg fuu n<,;a ks,Odrs idudcslfhl= jYfhka iyNd.s ëh' oSrA> ld,hla i;=re .%ykhg ,laj lsnQ ër;sï oQm; ;%ia:jdoS .%yKfhka uqod.ekSfà mru wòIaGdkfhka yd bka wk;=rej wdOdrl fjÆ uOHia:dkhla msysgqèfà wruqKska hq;=j kdël yuqod fyda fjk;a lsishà kdël wdOdrhla fkdue;s wjia:djl ;udf.a cSë;hg isƒëh yels YdrSrsl mSvd yd cSë; wk;=r .ek lsisoq ;elSulska f;drj l%shdkaë;fha wruqKq uqƒkam;a lr.ekSug wNS; f,i l%shd lràka isåhoS ;%ia:jdoSka ëiska t,a,lrk ,o m%ydrfhka ;u cSë;h Wmka foaYh fjkqfjka mQcd lrk ,os' .cnd frcsfàka;=jg wh;a fi$77304 n,,;a ks,Odrs II .=Kfialr tÄcSÉ fuu ël%udkaë; igkaldä;ajh fjkqfjka mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia