S/553286

කෝප්‍රල් එච්.ඒ.නිලන්ත කුමාර

තුන්වන බළඇණිය, කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

එච්.ඒ.නිලන්ත කුමාර

හමුදා ඒකකය :

තුන්වන බළඇණිය, කොමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

නිලාවේලි

උපන් දිනය :

1980 නොවැම්බර් 26

මියගිය දිනය :

2009 ජනවාරි 29

වයස :

29

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2013 මැයි 18

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

ඩබ්ලිව්.ඒ.කරුණා

පියා :

එච්.ඒ.අනිල් කුමාර

බිරිඳ :

ඩබ්ලිව් ඒ.මල්කාන්ති

ලිපිනය :

මාදුරාගම, පහල ගිරිබාව, ගල්ගමුව

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ ශූර පදක්කම

jrAI 2009 la jq ckjdrs ui 29 jk osk mqƒl=Æbremamq m%foaYh w;am;a lr .ekSu i|yd fldam%,a ks,ka; l=udr tÄta iQCIu ëurAYkhla isƒlr ;%ia;jdoskf.a Yla;su;a nxlrA iy nr wë ia:dk.; lr ;snQ ia:dkhka ksjerosj ksrSCIKh lrf.k we;' ta wkqj Yla;su;a f,i boslr ;snQ ;%ia;jdoS nxlrh ëkdY lsrSu i|yd m%ydrhla osh;alr we;s w;r tysoS lsysm fofkl= ;=jd, ,enQjo fudyq wòIaGdkfhka hq;=j m%ydr t,a, lr tu nxlrh ;=<g lvdmek nxlrh w;am;a lr .ekSug lghq;= lr we;' tysoS isƒjQ nrm;, ;=jd, fya;=fjka rg fjkqfjka Wodr;r fufyjrla isƒlr fudyq tu N=âfhaoSu oefhka iuqf.k we;' iafïÄcdfjkau bosrsm;aè ienE ërefjl= f,i l, ls%hdj wrnhd ludkafvda frcsfàka;=jg wh;a fi$553286 fldam%,a ks,ka; l=udr tÄta mru èr ëN=IKfhka msƒà ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia