N/61736

මේජර් ජී.එස්.ජයනාත්

දෙවන බළඇණිය, කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ජී.එස්.ජයනාත්

හමුදා ඒකකය :

දෙවන බළඇණිය, කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

මාන්කුලම්

උපන් දිනය :

1971 ජනවාරි 21

මියගිය දිනය :

1997 දෙසැම්බර් 04

වයස :

27

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2001 අප්‍රේල් 24

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

මහවත්තගේ කුසුමා පෙරේරා

පියා :

ගිනිමැලගේ එඩ්වින්

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

36/181, තිස්ස මාවත, ගලවිලවත්ත, හෝමාගම

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ ශූර පදක්කම, පුර්ණ භුමි පදක්කම, දේශපුත්‍ර සම්මානය

jjqkshdfï isg hdmkh olajd f.dvÅà udrA.hla we;s lr .ekSfà wruqfKka osh;a l, \chisl=re\ fufyhqfàoS udkal=,à i;=re l|jqr w;am;a lr .ekSfà l%shdkaë;h ioyd fuu ks,Odrs iafïÄPdfjkau bosrsm;a jk ,os' i;=re wdòm;H m;=rejd ;snQ wkdrCIs; m%foaYhloS i;=rdf.a oreKq m%ydr yuqfï fkdie,S ksrANS;Ndjh fmkakqà lrâka i;=rd iu. uqyqKg uqyqK,d udrdka;sl igkl ksr;jk ,os' widudkH èr;ajh;a kdhl;ajfha W;a;rS;r .=Kh;a ms,sUsnq lrâka Tyq ish cSë;h wysâjk nj oek oeku ienEu kdhlfhl= f,i igk fufyhjâka isåhoS i;=re fjÆ m%ydrhlska cSë;CIhg m;aëh' ;u cSë;drCIdj fkd;ld udkal=,à i;=re n,fldgqj ëch.%ykh lsrSfà mru fÄ;kdfjka ;u cSë;h rg fjkqfjka mQcd lsrSu fjkqfjka ludkafvda frcsfàka;=jg wh;a ks$61736 lms;ka cStia chkd;a rKërejd mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia