N/66009

කපිතාන් පී.එන්.පුන්සිරි

තුන්වන බලඇණිය, ගජබා රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

පී.එන්.පුන්සිරි

හමුදා ඒකකය :

තුන්වන බළඇණිය, ගජබා රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

පාලම්පිඩ්ඩි

උපන් දිනය :

1983 ජනවාරි 27

මියගිය දිනය :

2007 ජූලි 2

වයස :

24

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2013 මැයි 18

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

ආර්.එම්.ධර්මවති

පියා :

පී.ජී.පොඩිමහත්තයා

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

14/19/2, කුසුම් පොකුණ, දිවුලන්කඩවල, මැදිරිගිරිය

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

jrAI 2007 la jq cQ,s ui 02 jk osk fuu ks,OdrS Wjrlal=,u m%foaYfha ëurAYk uqrhlg iyNd.S è we;s w;r” tu ëurAYk uqrh ;%ia;jdoSkaf.a ksrSCIKhg ,laè fuu lKavdhug ;%ia;jdoSka ëiska m%ydrhla t,a, lr we;' ;u lKavdhu i;=rdf.a .%yKhg yiq jk nj oek.;a ¢;s;ka mStka mqkaisrs wòn,e;s laf,afuda fndaànhla mqmqrejd yer bosrshg meâfKk ;%ia;jdoSka yg Wmrsu Yla;sh fhdod m%ydr t,a, lrk ,os' ;u wëfhka fmdl=re WKav m%ydrhka os.ska os.gu t,a, l,o ;%ia;jdoSkaf.a m%ydrh uevmeje;aèug fkdyels èu u; ;ud i;=j ;snq w;afndaàn /f.k ;%ia:jdoSka bosrshg lvd mekSfàoS t,a, jQ fjÆ m%ydrhlska tu ia:dkfhaoSu cSë;CIhg m;aëh' ish wd;audrCIdjo fkd;ld iafïÄcdfjkau bosrsm;aè lrk ,o ël%udkaë;jq;a wNS; nj m%lg lrkakdjq;a fuu ls%hdj wrnhd .cnd frcsfàka;=jg wh;a ks$66009 ,q;s;ka mStka mqkaisrs mru èr ëN=IKfhka msƒà ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia