S/317077

කෝප්‍රල් ඒ.එම්.එන්.පී. අබේසිංහ

අටවන බලඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඒ.එම්.එන්.පී.අබේසිංහ

හමුදා ඒකකය :

අටවන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා පාබල හමුදාව

මියගිය ස්ථානය :

තුණුක්කායි

උපන් දිනය :

1982 ජනවාරි 30

මියගිය දිනය :

2008 ජූලි 25

වයස :

26

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

ආර්.එම්.පුංචිනෝනා

පියා :

ඒ.එම්.බාලප්පුහාමි

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

අඹගහපිටිය, බුද්දම, මොණරාගල

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

;%ia;jdoSkaf.a ;=kqlaldhs wdrCIl j<,a, w;am;a lr .ekSfà ls%hdkaë;h 2008 cq,s ui 25 osk l%shd;aul jq w;r" ,dkaia fldam%,a wfæisxy tatàtàmS we;=Û ëfYaI ls%hdkaë; lKavhla CIKSl m%ydrhla t,a,fldg ;%ia;jdoSkaf.a nxlrA 07 la iyuq,skau ëkdY lrk ,oS' bka bosrsfha ryis.; f,i boslr ;snq ;j;a i;=re nxlrA fm<la oel ish cSë; wjodku ms<snoj fkd;ld jyd tu nxlrA fm< fj;o lvdmek wdrAmScS m%ydr t,a, fldg tys iså ishÛ ;%ia;jdoSka ëkdY lr oeäug ,dkaia fldam%,aa wfæisxy tatàtàmSs uq,sl jq w;r" fuu igfkaoS Tyq nrm;, f,i ;=jd, ,eÉh' tkuq;a igk w;afkdyer ;j¥rg;a igkajosâka isåhoS nxlrhla ;=< iså ;%ia;jdoSkaa msrsilf.ka ;u lKAvdhà idudcslhska fj; t,a, è ;snq cSë; wjodku oel tu nxlrh ;=<g CIKslj lvdjeoS fndaànhla mqmqrejd .ksâka tys iså ishÛ ;%ia;jdoSkaa uqÛukskau ëkdYhg m;a lrk ,oS' iafïÄPdfjkau bosrsm;aj ienE ërefjl= f,i ish fufyjr bgql< Y%s ,xld mdn, yuqodjg wh;a fi$317077 ,dkaia fldam%,aa wfæisxy tatàtàmS fuu igfkaoS ud;D N+âh fjkqfjka osë mqol< w;r" fuu ël%udkaë; l%shdj fjkqfjka Tyq mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia