S/198852

ලාන්ස් කෝප්‍රල් ඒ.එම්.බී.එච්.ජී අබේරත්න බංඩා

විසි එක්වන වන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඒ.එම්.බී.එච්.ජී.අබේරත්න බංඩා

හමුදා ඒකකය :

විසි එක්වන බළඇණිය, ශ්‍රීලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

විශ්වමඩු

උපන් දිනය :

1988 ජූලි 13

මියගිය දිනය :

2009 ජනවාරි 29

වයස :

21

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2012 මැයි 19

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

ඒ.එම්.බිසොමැනිකේ

පියා :

ඒ.එම්.උක්කුබණ්ඩා

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

160/5, මාගොඩ, මැදමහනුවර, මහනුවර

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

wdOqksl fin< wfær;ak nKavd tatàÉtÄcS ;%ia;jdoSka ëiska" yuqodjka fj; m%ydr t,a, lsrSu ioyd fhdod.kakd ,o wdrCIs; nxlrhla ëkdYlr oeäfà l%shdkaë;hla ioyd 2009'01'29 osk wg fofkl=f.ka hq;a l=vd lKAvhl idudcslfhl= jYfhka iyNd.s ëh' Éà fndaàn iy ur W.=,a nyq, fuu i;=re N+âfhys wjodkà iy.; nj fkd;ld b;d iqCIu whqrska nxlrh fj; <.d è Tyq we;=Û lKavdhu m%n, m%ydrhla t,a, l< w;r" ;%ia;jdoSkao m%n, m%;sm%ydr t,a, lsrSu fya;=fjka .egqu b;d oreKq ëh' i;=re lKavdhà ëiska tu lKAvh jgfldg m%ydr t,a, lrkq ,enq w;r" fuysoS fjÆ myrlska wdOqksl fin< wfær;ak tatàÉtÄcS nrm;, ;=jd, ,enqjo Tyq igk w;afkdyer os.ska os.gu igka je¥kq w;r" ;%ia;jdoSka ;u lKavdhfà idudcslhska jgfldg Tjqka ëkdYlr oukakg W;aidy lrk neï jgyd.;a fuu igkaldä fin,d jyd l%shd;aul è ;%ia;jdoSka w;rg lvd jeoS w;a fndaànhla mqmqrjd.ksâka ;%ia;jdoSka msrsila ëkdYlr ;u idudcslhkaf.a cSë; /loSug l%shd lf<a ish jåkd cSë;h ;ud Wmka foaYh fjkqfjka mqcd lrâksS' Y%S ,xld isxy frcsfàka;=jg wh;a fi$198852 wdOqksl fin< wfær;ak nKavd tatàÉtÄcS èr fin,df.a fuu ël%udkaë; igkaldä;ajh fjkqfjka mru èr ëN+IKfhka nqyquka ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia