N/50981

කර්නල් ඒ.එෆ් ලෆීර්

විශේෂ සේවා බලකාය

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

ඒ.එෆ්.ලෆීර්

හමුදා ඒකකය :

විශේෂ සේවා බලකාය

මියගිය ස්ථානය :

මුලතිව්

උපන් දිනය :

1958 දෙසැම්බර් 26

මියගිය දිනය :

1996 ජූලි 19

වයස :

38

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

2001 අප්‍රේල් 24

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

එස්.එල්.එන්. හනුන් ලෆීර්

පියා :

ෛවද්‍ය ලෆීර්

බිරිඳ :

අනෝමා

ලිපිනය :

A 04/03/02 මැනිං ටවුන් නිවාස යෝජනා ක්‍රමය, කොළඹ 08

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය, රණ වික්‍රම පදක්කම, රණ ශූර පදක්කම

jrAI 1996 la jQ cQ,s ui 18 jk osk uq,;sï hqO yuqod l|jqr fj; ;%ia;jdoSka ëiska m%ydr t,a,lrk ,o wjia:dfïos uq,;sï lojqfrA iså finÛka færd.eksu Wfoid osh;al, \;%sëO myr\ l%shdkaë;h ioyd fuu ks,Odrs iyNd.s jk ,oS' uq,;sï l|jqr fj; f.dvÅâka lsisƒ whqrlska ,.dèug fkdyels mrsoafoka i;=rd oeÆf,i m%ydr t,a,l,o ;u n,ldfha ëfYaI mqyqKqj m%fhdackhg .ksâka .=jkska uq,;sï m%foaYhg f.dvnei.;a fuu wNS; ks,Odrs i;=rd t,a, lrk ,o Åysiqkq m%ydrhkag ksrANS;j m%:sm%ydr t,a, lrâka uq,;sï lojqfrA ol=Kq foig ,.dëh' igkg m%ëIaG è iså fuu ks,Odrs i;=re fjÆ myrlska ;=jd, ,nd isåho ;u finÛka fufyhjâka ;%ia;jdoSka ëYd, ixLHdjla urKhg m;a lrâska isåhoS kej; t,a,jQ i;=re m%ydrhlska cSë;CIhg m;aëh' ;u cSè;hg isoqëh yels Wmo%j .ek fkd;ld ish ifydaor finÛkaf.a cSë;drCIdj fjkqfjka cSë; mrs;Hd.fhka isoql, fufyjr fya;=fjka ëfYaI n,ldhg wh;a ks$50981 ,q;s;ka lrAk,a tat*a ,*SrA rKërejdkkaa mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia